Mission

English

SAO BIEN - Room for Education. is an Austrian-registered non-profit organization that aims to support education in Vietnam by building kindergartens and primary schools.

We are convinced that education – as anchored in the UN Convention on Children Rights and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) – represents the most efficient way to break the cycle of poverty in which many children are caught. 

Sao Bien solely focusses on particularly poor and remote areas which are mostly populated by underprivileged ethnic minority groups with poor quality schooling infrastructure.

The implementation of each project involves close cooperation with local authorities and local people to best address the specific needs of each village in the project design and execution.

Since inception in 2016, SAO BIEN has completed more than 40 school projects in 14 different provinces in Vietnam, eight school projects in Laos and five for Burmese students.

Sao Bien’s activities between 2017 and 2022 have been audited by international auditing agencies. Given their positive reports and the strict limitation of overhead costs, Sao Bien has been assigned the status of a tax-beneficial charity organization by Austrian Financial Authorities. Donations are therefore tax-deductible for Austrian private donors and corporations.

Since 2022, SAO BIEN is registered as 'Foreign NGO' (FNGO) in Vietnam.

Deutsch

SAO BIEN – Room for Education ist ein in Österreich registrierter gemeinnützige Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch den Bau von Schulen und Kindergärten auch Kindern in entlegenen Dörfern Zugang zu einer Grundbildung zu ermöglichen.

Wir sind überzeugt, dass das auch in den Kinderrechten der UN oder den Sustainable Development Goals verankerte Recht der Kinder auf Ausbildung die effizienteste Weise darstellt, Kindern einen Weg aus dem Armutskreislauf zu ermöglichen.

Der ausschließliche Fokus gilt entlegenen und armen Gegenden Vietnams, die meist ausschließlich von ethnischen Minderheiten besiedelt sind und deren Schulinfrastruktur in sehr schlechtem Zustand ist.

SAO BIEN bezieht dabei die lokalen Behörden und die lokale Bevölkerung bereits bei der Planung mit ein, um die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Dorfs bestmöglich berücksichtigen zu können.

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat der Verein mehr als 40 Schulprojekte in 14 verschiedenen Provinzen Vietnams, acht Projekte in Laos sowie fünf Projekte für Kinder aus Myanmar umgesetzt.

Die Vereinsaktivitäten der Jahre 2017 bis 2022 wurden durch eine internationale Auditingfirma geprüft. Deren positive Prüfberichte und die strikte Begrenzung der Verwaltungskosten ermöglichten Sao Bien den Status als steuerbegünstigter Verein. Spenden sind daher sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen in Österreich steuerlich absetzbar.

Seit 2022 ist SAO BIEN auch in Vietnam als 'Foreign NGO' (FNGO) registriert und zugelassen.

Tiếng Việt

SAO BIEN - Room for Education là một tổ chức phi lợi nhuận của Áo được thành lập với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy giáo dục Việt Nam thông qua các hoạt động xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng giáo dục, cụ thể là  các điểm trường cho học sinh mầm non và tiểu học.

Như Công ước về Quyền trẻ em và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh, Sao Bien tin rằng giáo dục là một trong những cách thức hiệu quả nhất để phá vỡ vòng quay nghèo đói mà rất nhiều trẻ em vướng phải.

SAO BIEN tập trung hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại các khu vực hẻo lánh và khó khăn nhất, nơi có nhiều nhóm người dân tộc thiểu số sinh sống với các điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế.

Quá trình thực hiện dự án thường nhận được sự tham gia hỗ trợ tích cực của chính quyền và người dân địa phương để đảm bảo các điểm trường được xây dựng phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của từng địa phương.

Từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay, Sao Bien đã hoàn thiện hơn 40 dự án hỗ trợ xây mới và cải tạo điểm trường tại 14 tỉnh thành ở Việt Nam, tám dự án tương tự tại Lào và năm điểm trường cho học sinh Myanmar.

Các hoạt động của Sao Bien từ năm 2017 đến 2022 đều được kiểm tra và xác nhận bởi các trung tâm kiểm toán quốc tế. Với các báo cáo khả quan từ các cơ quan kiểm toán cùng các chi phí vận hành tối thiểu, Sao Bien đã được các cơ quan tài chính của Áo chứng nhận là tổ chức từ thiện được miễn thuế. Các cá nhân và doanh nghiệp khi hỗ trợ cho Sao Bien sẽ được miễn giảm thuế cho các khoản đóng góp này.

Năm 2022 Sao Biển chính thức đăng ký hoạt động tại Việt Nam và được công nhận là tổ chức phi chính phủ nước ngoài với giấy phép hoạt động tại Việt Nam.


Tivoligasse 72/23

1120 Vienna - Austria

+43 650 7832537

lets-help@sao-bien.com